mainos_998

Satamat

Mitä logistiikan digitalisaation tehostaminen tarkoittaa satamien osalta?

artikkelikuva: Mitä logistiikan digitalisaation tehostaminen tarkoittaa satamien osalta?

Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaation tehostamisesta teki lausuntokierroksen helmikuussa. Periaatepäätösluonnos linjaa logistiikan digitalisaatiota koskevat valtioneuvoston toimenpiteet, joilla toimeenpannaan lokakuussa 2020 julkaistun logistiikan digitalisaatiostrategian tavoitteita.

Periaatepäätösluonnos muodostuu viidestä kokonaisuudesta, jotka koskevat logistiikan sääntely- ja tietoympäristöjen kehittämistä sekä kuljetusketjuihin liittyvän tiedon saatavuuden ja tilastoinnin ja tietojen yhteen toimivuuden parantamista. Lisäksi luonnos sisältää toimenpiteitä logistiikan kyber- ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Hallitus katsoo, että suomalaiset yritykset ovat suorituskyvyssä ja tehokkuudessa mitattuna kansainvälisesti hyvällä tasolla. Toiminnan tehostamiselle on kuitenkin tilausta, sillä logistiikkaketjujen tiedonkulku on tällä hetkellä osaoptimoitua, koska tieto kulkee vasta osittain digitaalisesti. Tästä johtuen merkittävä osa periaatepäätöksessä ehdotetuista toimenpiteistä kohdistuu logistisen tiedon digitaaliseen saatavuuteen ja hallintaan koko toimitusketjussa sekä tiedon reaaliaikaiseen ja automatisoituun hyödyntämiseen.

Kasvua kestävästi

Periaatepäätöksen pohjana on liikenne- ja viestintäministeriön lokakuussa 2020 julkaisema Logistiikan digitalisaatiostrategia, jossa linjattiin digitalisoituvalle logistiikalle visio ja tavoitteet sekä yhteiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Logistiikan digitalisaatiostrategialla ja sen toimeenpanolla toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta ottaa liikenteen digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet täysimittaisesti käyttöön ja siten vauhdittaa kasvua ja hyvinvointia sekä pyrkiä vähentämään liikenteen päästöjä.

Marinin hallituksen linjauksia on tervehditty järjestökentällä varovaisella optimismilla: kukaan ei sinänsä kiistä digitalisaation tärkeyttä logistiikkaliiketoiminnalle tänään ja huomenna. Suomen Satamaliitto korostaa omassa lausunnossaan selkeitä pelisääntöjä datan omistajuudesta ja tietoverkkojen kehittämistä vastaamaan alan digikehitystä.

prologistiikka, satamat

Satamaliiton mukaan logistiikan digitalisaatiokehitys on edennyt aivan viime vuosina pilotoinnista osaksi myös satamien infrastruktuurin käytön tehostamista ja liiketoiminnan kehittämistä. Satamissa digitaaliset ratkaisut tehostavat sataman sisäisiä toimintoja, sujuvoittavat liikennettä kuljetusketjussa ja siten samalla vähentävät liikennemuodoista syntyviä päästöjä, lisäävät erityisesti merenkulun turvallisuutta ja turvallisuutta myös satamarakenteissa liikuttaessa sekä tehostavat sataman alueen maankäyttöä. Digitaalisuus myös lisää tietoa mm. sataman alueen kasvihuonekaasupäästöistä, energiankulutuksesta ja infrastruktuurin kunnosta sekä kehittämistarpeista.

Satamissa on paljon digityökaluja

Satamaliitto katsoo, että suomalaisilla satamilla on useita vaihtoehtoisia tapoja viedä logistiikan digitalisaatiota eteenpäin hyödyntämällä dataa, tietoa, automaatiota, IoT:tä ja tekoälyä. Lisäksi digitalisaatio synnyttää satamayhtiöille, kuten muillekin yrityksille, uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Satamaliitto uskoo, että teknologisen kehityksen kiihtynyt nopeus on asettanut osaamistarpeiden tunnistamisen ja kehittämisen aiempaa tärkeämmäksi asiaksi. Uusia ”valmiita” teknologioita on jo nyt markkinoilla soveltamiseen valmiina. Suurimmat haasteet logistiikka-alan kehitykselle ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle löytyvät osaamis- ja oppimispuolelta. Miten taataan alalle riittävä teknologiaosaaminen ja uudelleen oppimisen mahdollisuudet, jotta saadaan jo olemassa olevat ja tulevat teknologiat mahdollisimman hyvin ja nopeasti hyödynnettyä?

Satamaliitto korostaa tiedon reaaliaikaisuuden merkitystä logistiikan digitalisaatiossa – ja se haluaa pitää teknologianeutraaliutta läpileikkaavana periaatteena kaikessa toiminnassa. Lisäksi autonomisten ajoneuvojen tarpeet kaipaisivat hallituksen periaatepäätöksessä hieman enemmän huomiota, liitto huomauttaa.

Teksti: Sami J. Anteroinen
Kuvat: Pixabay

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prologistiikka

Prologistiikka uutiskirje
Seuraa Prologistiikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »